Har Du frågor om partiprogrammet?

Kontakta oss, se formuläret nedan!

Göran Dandelo

PARTIPROGRAM 

Arbetet med partiets program kommer att pågå under hela 2021. Vi kommer att bedriva detta inom partiet, men även i samarbete med Facebookgruppen Pensionärer i Gula Västar.

Programmet omfattar mer än pensioner och äldreomsorg, men ska i alla stycken fokusera på erfarenhet och behovet av ett förändrat synsätt på åldrandet.

I den åldrande befolkningen finns en gigantisk källa av livs- och yrkeserfarenhet som går förlorad i ett land med en uttalad ”åldersnoja”.

Programmet presenteras här som ett dokument, men kommer i senare versioner att delas upp på de olika delarna. Först ut är gruppens ursprungliga krav.Lägst 16.000:- per månad i skattefri pension 

Partiets mål och grundläggande krav är en lägsta och skattefri pension om 16.000:- per månad. Detta är ett minimum för att klara boendekostnader, el och värme samt mat och övrigt som ingår i en skälig levnadsnivå. Beloppet ska vara indexreglerat.

En sådan reform skulle, högt räknat, kosta staten omkring 80 miljarder per år i direkta utgifter och uteblivna skatter. Men om vi utgår från att pensionärer som fått ett nytt liv, konsumerar merparten av dessa pengar, får staten in minst 15 miljarder i moms.

Intjänandetaket gör att strax under 20 miljarder av arbetsgivarnas pensionsinbetalningar går till statskassan istället för pensionerna, som de borde.

Om vi helt bortser från dynamiska effekter som minskad arbetslöshet, ökad välfärd för äldre samt minskande sjuk- och omsorgskostnader, skulle 45 miljarder återstå att årligen finansieras.

I den AP-buffert som vi, våra föräldrar och deras föräldrar slitit samman finns, nästan obegripliga, 1 596 000 000 000 (ettusen femhundra nittiosex miljarder). Om denna buffert sakta upplöses, skulle den räcka till att finansiera 16.000:- i minsta pension under omkring 40 år (med en mindre avkastning).

En sådan reform skulle rädda välfärden för dagens pensionärer och ge oss tid att skapa ett vettigt pensionssystem för dagens ungdomar.Ett grundavdrag om 180.000:- per år

Partiets huvudmål är en skattefri pension om 16.000:- per månad. Detta är ett bra mål, men vi måste vara på det klara med att det är ett mål som väcker en hel del frågetecken.

Till att börja med är det största problemet tidsaspekten. Hur lång tid kommer det ta att riva alla politiska och juridiska för denna reform? Sedan har vi invändningar från gruppen. Vem ska omfattas av denna pension? Hur ska vi hantera dem som redan arbetat in en större pension än dessa 16.000:- per månad? Hur ska vi hantera den som aldrig arbetat i vårt land? Vi ska på intet sätt ska släppa detta mål, men vi bör titta på delmål som kan genomföras snabbt.

Ingen skatt på de första 15.000:- i allmän pension 

Allmän pension, upp till 15.000 kronor per månad, ska vara skattefri. Beslutet kan tas snabbt, inga lagar behövs ändras och reformen blir rättvis ur fördelningssynpunkt. Nackdelarna är att de med lägre pension brutto än 15.000 kronor per månad, får mindre ekonomiskt utfall än de med högre pension. En annan nackdel är att bostadstillägg och andra behovsprövade bidrag måste finnas kvar.

Men alla pensionärer vinner på en sådan reform och den procentuella nyttan avtar snabbt ju högre bruttopension man har. Med det sista menar vi att den som har 30.000 kronor brutto per månad i pension inte är lika beroende av en skattesänkning med ett par tusenlappar, som en med mindre än 15.000 kronor brutto per månad i pension.

Vi vet att det kommer att finnas invändningar mot detta förslag, men betänk att detta är ett svårt och känsligt område. Och med detta förslag får alla pensionärer, med allmän pension eller sjukersättning, mer pengar i plånboken. Dessutom är ingen tjänsteman satt att göra en behovsprövning för varje enskild individ.

Reformen är transparent, tydlig och lätt att beräkna.

Vad kräver partiet? 

Allmän pension ska vara skattefri upp till 15.000:- per månad.


Åldersdiskrimineringen

Under ett sekel har genomsnittsåldern i Sverige stigit med mer än 20 år. Denna utveckling går nu så snabbt att vår genomsnittsålder ökar med flera månader för varje år som går. Den så kallade befolkningspyramiden står nästan på huvudet. Vi behöver arbeta längre upp i åldrarna, vi behöver leva som vanligt längre upp i åldrarna. Men lagar och regler hänger inte med. 65-årsdagen är i många fall en mycket tydlig gräns. På arbetsmarknaden är många för gamla redan vid 50 år.

Påverkar pensionerna 

Det delningstal som pensionsmyndigheten använder sig av, påverkas i allra högsta grad av den pensionsprognos som står att läsa i de orangea kuverten från myndigheten. Rekommenderad pensionsålder är numera över 68 år. Men den flyttas som sagt framåt varje år.

Rätten att få behålla sitt arbete Idag har en arbetsgivare laglig rätt att säga upp en anställd den dag denne fyller 68 år, utan någon annan anledning än just åldern. Detta är en diskriminering som aldrig skulle tolereras om ålder byttes ut mot kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion. Rätten att säga upp en anställd på grund av ålder är en strukturell diskriminering av äldre och måste försvinna ur arbetsrätten.

Rätten till arbete

Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats på ett sätt som för att den fungerar i ungefär tjugo år av ens liv. För de flesta arbeten ska man vara mellan tjugofem och fyrtiofem för att ens kallas till intervju. Detta är en del av diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden. Vi menar att ålder ska likställas med kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion vid anställning av kompetent arbetskraft. Om vi ska arbeta längre för att få en vettig pension, måste vi också beredas plats på arbetsmarknaden.

Rätten till att teckna livförsäkring, uppta lån med mera

Idag är 65 år en osynlig gräns när det gäller livförsäkringar. Företagarnas gruppliv upphör automatiskt på 65-årsdagen, men kan tecknas som en ny försäkring för ”äldre”. Möjligheterna att teckna lån försvåras när du närmar dig 65. Detta oaktat att du troligtvis kommer att leva i minst 15 år till och att din pension beräknas utifrån detta. Vi vill att 65-årsgränsen flyttas fram till åtminstone 75 år, vilket ungefär motsvarar förhållandet till den genomsnittsålder som förelåg när denna gräns sattes.

Vad kräver partiet?

Likställd lagstiftning om diskriminering

Vi kräver att lagen om diskriminering, fullt ut, likställer diskriminering på grund av ålder med diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion.

Ändrade regler kring försäljning av bostad

Många äldre bor kvar i stora enfamiljshus och stora bostadsrättslägenheter. En kraftigt bidragande orsak är reglerna kring beskattning av realisationsvinst vid försäljning. Ofta är bostaden helt betald genom år av amorteringar och en ny, mindre hyreslägenhet eller liknande blir därför betydligt dyrare per månad än den befintliga bostaden. Detta förhindrar en naturlig rörelse på bostadsmarknaden och skapar en onaturlig brist på attraktiva bostäder. Vi vill att den så kallade flyttskatten tas bort för pensionärer och att äldre kan skjuta upp beskattning av reavinst på egen bostad när man flyttar till lägenhet eller äldreboende.En ny fastighetsskatt måste anpassas till äldre

Fastighetsskatten togs bort och ersattes med en kommunal fastighetsavgift, år 2008. Ett tungt vägande skäl var de negativa effekter vilka en skatt baserad på ett godtyckligt taxeringsvärde gav. Äldre skattebetalare, i hus man bebott under många år, tvingades sälja sitt hem när området de bodde i, plötsligt blev populärt och taxerades högre. Om en ny fastighetsskatt ska införas, måste den i större utsträckning baseras på anförskaffningspriset, så att långsiktigt boende inte straffas på grund av kortsiktiga spekulationer.


Rättsväsendet och polisens organisation

Polisverksamheten är sedan 1965 en statlig angelägenhet och vi anser att den bör förbli statlig. Vi tror inte att en återgång till en kommunalisering av polisen löser fler problem än den skapar. Särskilt inte i en tid då arbetet med centralisering av polisen ännu inte har ”satt sig” och myndigheten är hårt ansatt.

En tillgänglig polis

Partiet anser att polisens lokalisering, särskilt på mindre orter, för närvarande inte är tillfredsställande. Det bör inrättas fler bemannade polisstationer, i syfte till att förkorta utryckningstiderna och möjliggöra en bättre bevakning av mindre orter och landsbygd. Ett verkligt samarbete mellan polis, skola och sociala myndigheter är en förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete. 

Tydligare markering vid grova brott Vi menar vidare att om en tonåring är kapabel till att begå grova våldsbrott så är vederbörande inte att betrakta som ett barn som ska slippa ifrån påföljd. Det ska inte heller vara lönsamt för äldre kriminella att anlita barn för att begå brott. En sänkning av straffmyndighetsåldern är en väg att gå. Föräldraansvaret måste också förtydligas.

Brott mot äldre

Vi menar att brott mot äldre i princip alltid ska anses vara ett grovt brott, såvida inte synnerliga skäl talar emot. För en äldre dam kan ett mindre tillgrepp rasera all trygghet och tillit. Vi föreslår därför att katalogen över omständigheter som utgör ett grovt brott utökas till att avse alla brott mot äldre (personer över 65 år).

Vad kräver partiet?

Längre prövotid för villkorliga domar
Vi anser att prövotiden för villkorliga domar ska vara tre år i stället för två år.

För vissa brott ska villkorlig dom ej kunna utdömas
Villkorligt fängelse ska ej kunna dömas ut vid vissa brott, exempelvis mened och grövre brott, såvida inte synnerliga skäl föreligger.


Inte villkorligt för utländska medborgare

Villkorligt fängelse ska inte kunna medges utländsk medborgare som är bosatt i annat land. Utdömda utvisningar ska genomföras. 

En mer synlig polis
Vi vill att polisen blir mer synlig och tillgänglig för medborgarna. Äldre medborgare ska inte vara rädda för att gå ut på gator och torg. Ingen ”ungdomsrabatt” vid grova brott Vid rån, våldtäkt, grov misshandel och mord, ska äldre tonåringar inte kunna få lägre straff på grund av ”sin ringa ålder”. Brottets straffskala ska gälla.

Brott mot äldre

Dessa brott ska anses vara ett grovt brott, såvida inte synnerliga skäl talar emot.Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har arbetsmarknadens parter ingått avtal som passat fackföreningarna och storfinansen. De små företagen har snällt fått rätta sig efter vad dessa dominerande parter har avtalat. Det fanns en tid då detta skapade lugn och ro på arbetsmarknaden och var en del av den svenska modellen. Men i en tid då industrialismen har ersatts av tjänste- och informationssamhället har denna modell blivit hämmande istället för uppbyggande.


Jobben

Det finns c:a 1.200.000 företag i Sverige. Av dessa är det endast c:a

7.400 företag som har mer än 50 anställda. De större företagen drar ner på sin personal i Sverige, genom nedläggningar och utflyttningar. Nettotillskottet av arbetstillfällen tillkommer genom att de små företagen anställer fler än de stora företagen drar ner.

Ofta lyfts arbetsgivarna fram i ett mindre bra perspektiv i den svenska arbetsmarknadsdebatten. Men fundera en stund, ordet arbetsgivare är bildat av två positiva ord. Arbete och givare. En arbetsgivare är någon som ger arbete till någon annan. Och betalar för detta.

Småföretagare och entreprenörer

Attityden mot småföretagande måste förbättras i vårt land, inte bara i tal utan även i handling. Spelreglerna för att starta, driva och utveckla små företag måste förenklas och förbättras från grunden. Ingen blir entreprenör för att ”smita från skatten”. Det finns både snabbare och mindre riskfyllda sätt att skatteplanera. Entreprenörer ska belönas och stödjas, inte misstänkliggöras, bestraffas eller överbeskattas.

Avskaffa sjuklöneansvaret för de mindre företagen

De flesta små företag tar stort ansvar för sin personal och deras arbetsmiljö. Inte minst på grund av att ägarna ofta verkar och lever med personalen, i samma arbetsmiljö. De två veckornas sjuklöneansvar för anställda slår hårt mot de små företagen. Det torde inte vara svårt att begripa att frånvaron av en anställd i ett företag med fem anställda, slår betydligt hårdare än i ett företag med femtusen anställda. I en frisersalong tvingas ägaren att ta av sin lön för att betala sjukersättning till en anställd. Dessa regler är tillväxthämmande och måste omgående tas bort för företag med tio anställda och färre.


Minskad regelbörda för företagande

De små företagen måste få en regelbörda som gör det möjligt att koncentrera sig på att utveckla företaget, så att fler kan anställas. Onödiga regler måste bort och nödvändiga regler förankras i den verklighet som företagen arbetar. De så kallade 3:12-reglerna som riktas mot fåmansföretagen är otidsenliga och andas missunnsamhet och avundsjuka.

Reglerna kring bilförmån är ett exempel på regler som blir absurda och motverkar tillväxt i de små företagen. En hantverkare måste kunna ställa sin bekväma servicebil, vid hemmet.

Ett socialt skyddsnät på rättvisa villkor

När en människa lämnar en anställning, av egen vilja eller på grund av att ett företag gör neddragningar eller annan orsak och denna person startar ett eget företag, upphör i princip alla sociala nätverk att fungera. Sjukskrivningsregler, pensionsregler och all den trygghet som varje anställd tar för given, gäller inte längre.

Många, framförallt kvinnor, uppger att dessa brister i trygghetssystemen är det största hindret för att starta företag. Det är anmärkningsvärt att politiken fokuserar på andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser, utan att ägna en tanke åt antalet kvinnor som startar företag. Debatten skulle naturligtvis vara besvärande för de partier som vill begränsa företagandet.

Det är nödvändigt att vi finner former för att ge företagare och framförallt nyföretagare rättvisa och likvärdiga sociala nätverk, som fackföreningarna kräver för anställda.

Ett modernt lärlingssystem

Fackföreningarnas krav på avtalsenlig lön för alla är den enskilt största anledningen till den stora ungdomsarbetslöshet som råder i Sverige. Såväl socialdemokrater som moderater vill lösa denna arbetslöshet med olika bidragssystem. Vi tror att de flesta ungdomar är beredda att ta en lärlingsanställning med lägre lön, men med garanterad utbildning. En anställning som skulle ge erfarenhet, kunskap och fördjupade färdigheter. De som påstår att ett sådant system skulle vara det samma som lönedumpning är inte intresserade av att lösa ungdomsarbetslösheten, enbart trygga sin egen tillvaro. Inom många yrken är den första anställningen oerhört viktig för vidare utveckling.

Rättssäkerhet för små företagare

Företagare har inte samma rättssäkerhet som andra medborgare. I en tvist med en myndighet är det företagaren som ska bevisa sin oskuld, inte myndigheten som ska bevisa skulden. Ofta hinner myndighetens krav försätta företaget i konkurs, innan den rättsliga processen är avslutad. En friande dom i högre instans hjälper inte. Ett förslag är att det finns en obligatorisk statlig försäkring som täcker upp för företaget under den tid som processen pågår. Ett annat förslag är att tjänstemannaansvaret återinförs.

Reformerad arbetsrätt, turordningsreglerna i LAS

När ett litet företag tvingas minska sin personal är det inte rimligt att anställningstid och ålder är ensamt avgörande faktorer. Den äldre arbetskraften får inte diskrimineras. Men det är viktigt att en helhetsbedömning av företagets fortsatta konkurrenskraft också vägs in. Om så ej blir fallet kommer företagets framtid att riskeras och fler arbetstillfällen försvinna.

Ett företag som drabbas av minskad efterfrågan behöver snabbt kunna anpassa sina kostnader. Den tid som förhandlingsproceduren för närvarande tar, är ibland lika lång som de anställdas uppsägningstid, sammanlagt kan företaget tvingas ha för stora lönekostnader i tolv månader. Denna tidsåtgång måste, via bindande lagstiftning, radikalt minskas.

Offentliga upphandlingar och kommunala verksamheter

Offentliga upphandlingar utformas ofta så att lokala, mindre leverantörer sållas bort på ett mycket tidigt stadium. Det kan handla om krav på certifiering eller kollektivavtal.

Ofta införs dessa kriterier på grund av bekvämlighet hos handläggande tjänstemän och politiker. Vi måste bli minst lika bra som övriga Europa på att ta hand om det lokala näringslivet. Det är inte ovanligt att kommuner driver skattefinansierade verksamheter som direkt konkurrerar med lokala företag. Det kan vara allt från gym till bilverkstäder, verksamheter som ligger långt från det kommunala uppdraget. Dessa verksamheter måste förbjudas i lag.

Riskkapitalist – ett modernt skällsord

Banker lever på att handla med pengar. Deras vinst ligger i att man tar mer betalt för att låna ut pengar än man gör för att låna in pengar. En annan viktig strategi är att, i största görliga mån, försäkra sig mot kapitalförluster. Banker är inga sociala inrättningar.

Banker är inga riskkapitalister. När en mindre företagare vill låna pengar för sin verksamhet, görs en riskbedömning av banken. Om affärsidén verkar bra, är man beredda att låna ut pengar. Vanligtvis täcker man upp hela sin risk genom inteckningar i verksamheten och säkerheter som ställs ut av företagaren.

De flesta entreprenörer sätter in hela sitt egna kapital i verksamheten. Dessutom ställer de säkerhet i den egna bostaden och sina framtida intäkter. De små företagarna, som vi vet är förutsättningen för den svenska välfärden, är också de största riskkapitalisterna. De riskerar allt, inte enbart sina pengar. Dessa får aldrig blandas samman med dem som driver verksamheter med kortsiktiga, spekulativa mål.


Kvinnligt företagande, vinster i välfärden

”Förbud mot vinster i välfärden” har blivit ett hånfullt och ständigt upprepat mantra inom svensk politik. Att göra vinster inom skola, vård och omsorg har blivit mycket fult. Argumenten är rent politiska och syftar till det slutgiltiga målet att socialisera skola, vård och omsorg i vårt land. Det är fult att tjäna pengar på sjuka! Men, det är inte fult att tjäna pengar på vindkraft eller boenden för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Debatten haltar betänkligt.

Partiet är emot all form av kortsiktiga, spekulativa verksamheter i välfärden. I detta inbegriper vi all skattefinansierad eller skattesubventionerad verksamhet. Men vi välkomnar alla entreprenörer som vill starta och driva verksamheter som utvecklar vår gemensamma välfärd.

Inom skola, vård och omsorg är det mest kvinnor som är verksamma. Det är också kvinnor som nu vill driva företag inom dessa sektorer. Att försvåra för dem, samtidigt som man driver kvotering i bolagsstyrelserna som ett feminint mål, är inget annat än hyckleri.


Nystartade företag I pandemins spår har regeringen insett att företag kan gå dåligt även om affärsidén är lysande och företagaren arbetar dag och natt. Många välmående verksamheter inom kultur och underhållning har fått miljonstöd. Men detta behövs i många andra branscher och i tider som är mer normala än nu. Exempelvis borde nystartade företag vara skatte- och avgiftsbefriade till dess man nått upp till ett visst intjänat eget kapital. Vi får inte glömma bort att det är företagen som fixar jobben, inte politiker.

Framtiden

Sverige har en ljus framtid om vi börjar se möjligheterna, inte svårigheterna, med ett självständigt och tämligen fritt växande näringsliv, i det lilla formatet.

Vad kräver Partiet?

Avskaffa sjuklöneansvaret för de mindre företagen
De två veckornas sjuklöneansvar för anställda slår hårt mot de små företagen. Dessa regler är tillväxthämmande och måste omgående tas bort för företag med tio anställda och färre.


Minskad regelbörda för företagande
De så kallade 3:12-reglerna som riktas mot fåmansföretagen måste på sikt försvinna helt. Ett socialt skyddsnät på rättvisa villkor
Det är nödvändigt att vi finner former för att ge företagare och framförallt nyföretagare rättvisa och likvärdiga sociala nätverk, som fackföreningarna kräver för anställda.


Ett modernt lärlingssystem
Det måste bli möjligt för ungdomar som vill lära ett yrke, i stället för att läsa på gymnasie- eller högskolenivå, att kunna erbjudas en lärlingsutbildning med en mindre lön under utbildningstiden.


Bättre stöd åt nystartade företag
Vi föreslår avgifts- och skattebefrielse tills man nått ett visst intjänat eget kapital.


En reformerad arbetsrätt
Vid nödvändiga nerdragningar måste företagets överlevnad kunna vägas mot gällande turordningsregler.


Offentliga upphandlingar
Upphandlingsreglerna måste anpassas så att mindre, lokala, stabila leverantörer inte utestängs genom alltför omfattande regelverk.


Tillåt företagande i kvinnliga branscher
Diskrimineringen av kvinnor oavsett om det gäller lönenivå eller i bolagsstyrelserna står högt på den politiska agendan. Men när det kommer till företagande i branscher som domineras av kvinnlig arbetskraft, är det stopp. Vi anser det nödvändigt för Sverige att branscherna inom vård och omsorg får växa och utvecklas.


En hållbar miljö i ett föränderligt klimat
Människorna förstör miljön. Men hur mycket påverkar vi klimatet på lång sikt? Dagligen
rapporteras från olika platser på jorden, om katastrofer som slår hårt mot livets alla sektorer,
mot människor, djur och växtlighet, mot luft och vatten. Vårt allra viktigaste livsmedel är
vattnet. Ett användbart dricksvatten är ett måste för vår överlevnad.

Klimatet har förändrats, många gånger
Klimatet på jorden har alltid växlat. Vi har haft torrtider, där en stor del av djur och växter
försvunnit. Översvämningar som utplånat en stor del av allt människor byggt, uppfunnit och
konstruerat. De stora istiderna har drabbat jorden lika hårt som torkan, men trots allt har en
del av livet på jorden överlevt någonstans.


Ökade klimatförändringar
De flesta äldre människor har minnen från enstaka extremt kalla vintrar eller ovanligt heta
somrar. Nu har vi upplevt att mycket stora klimatförändringar inträffat flera år i följd, med
värme, torka, regn, översvämningar och orkaner med vindstyrkor som förstör bebyggelse,
vägar och andra livsviktiga dekar av infrastrukturen.
Viktiga orsaker till dessa klimatförändringar är människans utbredning och behov av att styra
naturen. Exempel på detta är invallning av floder och byggandet av stora dammar i känsliga
naturområden. Andra exempel är skövlingen av stora skogar, inte minst regnskogar.
En del forskare, vilka arbetar med klimatfrågorna, ser den förstärkta växthuseffekten som en
orsak till den ökade issmältningen. Växthusgaserna ger normalt ett stabilt klimat på jorden,
men människans miljöföroreningar förstärker växthuseffekten till den grad, att de anses
orsaka de senare årens förödande miljökatastrofer. Den samlade vetenskapen är dock delad i
fråga om koldioxidens roll som ensam bov, när det gäller klimatförändringarna.
Ett ensidigt fokuserande på ”klimatet” och koldioxiden innebär att vi tappar flera viktiga miljöoch klimatfrågor.


Haven mår inte bra
Östersjön är ett större vatten i vår närhet. Det omger största delen av den svenska kusten.
Östersjön anses som ett av de mest förorenade innanhav som finns i världen. EU har länge
arbetat med olika förslag att rädda Östersjön och Sverige är ett land som på allvar ansträngt sig
för att göra något åt de skador som finns.
Döda bottnar är kartlagda. Fiskbeståndet är i fara, både vad gäller arters reproduktion samt
innehållet av biocider, medicinrester och kemiska ämnen. Den som äter fisk kan ofrivilligt kan
få i sig och skadas av alla dessa gifter och mediciner. Gravida kvinnor skall vara försiktiga med
hur ofta man äter fisk. Detta är inte längre en försiktighetsprincip, det är blodigt allvar. Detta är
inte enbart ett påbud längs kusten. Det gäller även i många insjöar och vattendrag, i hela
Sverige.
Nedsmutsningen av Östersjön orsakas till stor del av jordbruket och dess olika
bekämpningsmedel men även utsläpp från industrier och hushåll rakt ut i havet.


Bina och smådjuren mår inte bra
Det är brist på bin och humlor, för pollinering av skördar av olika slag. Det råder även brist på
de nödvändiga smådjur och svampar som behövs under markytan. Om bin och humlor utrotas,
kommer människorna att ha mycket svårt att överleva.


Användandet av bekämpningsmedel
Vi har i Sverige hårda regler för vilka bekämpningsmedel och vilka foder och mediciner för
djuren som jordbruket får använda. Det betyder att svenskt kött, bröd, grönsaker och frukt har
en bättre kvalitet än importerade livsmedel. Men detta innebär också att livsmedel blir dyrare
att producera i vårt land och därmed dyrare i handlarnas diskar.
Det är trots allt ingen tvekan om att ett äpple som transporteras från övriga Europa eller andra
världsdelar sköljs eller doppas i mögelgiftsmedel. Det har naturligtvis en sämre kvalitet än ett
svenskt äpple från Kivik. Att handla svenskt är inte en nationalromantisk idé, utan en fråga
som gäller hälsa och välbefinnande. Vi måste skydda vår bästa högklassade jord och stödja
våra bönder. Kanske de viktigaste producenterna vi har.


Vi måste ta hand om jorden vi ärvde
Gräv där du står heter det i ett gammalt ordspråk. Men det räcker inte längre. Vår framtid för
överlevnad överhuvudtaget kräver att vi tar itu med miljöförstöringen och de mänskliga
aktiviteter som orsakar klimatförändringar. Avverkningen av gigantiska arealer med regnskog
och undanträngandet av djurarter skapar obalans i ekosystemen. Vissa förändringar sker
snabbt, andra pågår i det tysta men med katastrof som oundvikligt slutmål.


Dricksvattnet är nästa bristvara
I kommittédirektivet ”En trygg dricksvattenförsörjning ” från den 18 juli 2013 sägs bland
annat i sammanfattningen, att ”utgångspunkten ska vara klimatförändringarnas förväntade
effekter på dricksvattenförsörjningen och hur risker med bland annat kemiska ämnen och
skydd för dricksvattenförsörjningen och råvattentäkter på ett riskbaserat och systematiskt
sätt ska kunna hanteras.”
Boverket har en vision för Sverige 2025 under rubriken ”Trygga rent vatten”, där det direkt
påpekas att Sveriges stora vattentäkter saknar nationellt skydd och att det är nödvändigt att
vatten får en höjd politisk status.
Annars är vattenfrågan i underläge vid intressekonflikter i samhället. I januari 2014 krävde nio
svenska forskare och experter i pressen, att ”Sverige måste bli bättre på att kontrollera
dricksvattnet”. Andra länder har en omfattande regelbunden övervakning av sina
grundvattentäkter. I Sverige kan det dröja flera år mellan provtagningarna. EU har kritiserat
Sverige för att inte ha en tillräcklig övervakning av grundvattnet. Vårt vatten är vår största
naturtillgång. Inte många tänker på det.


Politiken väljer den lätta vägen
Användandet av diverse bekämpningsmedel i livsmedelsproduktionen, kemiska ämnen som
används för allt från mat till datorer, kemikalier som används i konfektionsindustrin och
restprodukter från läkemedelsproduktion är olika faktorer som förstör vår miljö och vårt
gemensamma förråd av vatten. Detta är mycket svåra politiska frågor att lösa i en global
ekonomi. De nya ekonomierna kräver att få göra om samma misstag som vi gjorde i Europa och
USA. Ett av problemen är att de görs i mycket större skala. Ett annat problem är att företag i
Europa och USA tjänar pengar på att man gör om våra misstag i de nya ekonomierna.
Det är enklare att samlas kring ett ”klimatmål” och kraven på en maximerad ökning av jordens
medeltemperatur. Som om jorden, haven och solen skulle påverkas av politiska beslut.
Samtidigt som världens toppolitiker pratar celsiusgrader, försvinner djurarter och
levnadsvillkoren för människor och djur försämras av en oblyg miljöförstöring. Man kan till och
med hitta en snabb och enkel lösning, genom att beskatta användandet av drivmedel. Vips, så är
alla problem lösta.


Vad kräver partiet?
En hållbar utveckling
Vi vill stödja en framtidsinriktad hållbar utveckling i landet. Framförallt med tanke på
kommande generationer.


Gör anpassningar till förändrat klimat
Vi vill att Sverige, i vårt land, inom EU och i resten av världen arbetar för att människor och
företag tar ansvar för sina verksamheter och hur de påverkar klimatet globalt och lokalt. Oavsett
om vi går mot en istid eller varmare klimat, ska människan ta ansvar för sitt agerande gentemot
kommande generationer och alla djurarter på vår planet. Vi måste vidta förebyggande åtgärder
mot översvämningar vid vägbyggen och bostäder, så att förväntade vattenskador kan stoppas.
Skydda grundvattnet
I vårt land har vi, till synes, obegränsad tillgång till friskt och rent vatten. Detta är en tillgång vi
måste värna om. Partiet vill att det ställs krav på kommuner och regioner att skydda
grundvattentäkterna, att ta prover och göra regelbundna analyser av grundvattnet. Vi vill också
att dessa kunskaper förmedlas till de länder vars vatten förstörs av skrupelfria multinationella
koncerner. I detta sammanhang finns det även svenska företag med smutsiga fingrar.


Skydda Östersjön och insjöarna
Vi vill att våtmarker skapas för att ta hand om föroreningar och övergödning. Om vattnet
passerar sådana på sin väg mot Östersjön, kan detta innanhav kanske räddas. Detta gäller även
våra insjöar.


Skydda jordbruksmarken
Vår högst klassade jordbruksmark måste skyddas, vare sig den ligger i Skåne eller på andra
platser i Sverige. Den måste sparas till framtida livsmedelsproduktion. Det sker alltför ofta att
kraven på arbetstillfällen och attraktiva bostäder tar över, där ansvaret för kommande
generationer borde väga tyngst.


Skydda den biologiska mångfalden
Vi måste värna om såväl botanisk som zoologisk mångfald i vårt land. Jordbruket har klarat detta
alldeles utmärkt i tusentals år. Vi har samma ansvar i dag.


Premiera hållbar och miljöneutral energiproduktion
Konsumtion, produktion och omvandling av energi har i högsta grad samband med miljöns
långsiktiga hållbarhet. Den ensidiga satsningen på vindkraft som förnyelsebar energikälla har
skapat problem för andra former av energiproduktion, som exempelvis solenergi. Vi måste också
släppa fram den forskning som kan skapa rena och billiga energikällor.Kontakta oss